Avís Legal

Llei de Serveis de la Societat de Informació

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l’informem que Nova Oliveras S.L. porta a terme les seves activitats al carrer Caterina Albert, 4-6, de Girona. 17001 (Girona). Així mateix també ens pot localitzar trucant al telèfon +34 972 20 30 90.
Aquest lloc web es subjecta a les següents condicions d’ús per el que li demanem que les llegeixi atentament. Accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Utilitza aquesta web i la seva informació amb sentit comú.
En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts aquí pot estar subjecta a condicions particulars. Llegiu atentament aquestes condicions, la utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d’ús del web de NOVA OLIVERAS S.L.
Aquest lloc web conté tant materials preparats per Nova Oliveras S.L. com per terceres. El visitant i l’usuari han de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir la informació més recent sobre els productes o materials exposats. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i altres pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Nova Oliveras S.L. no exerceix cap tipus de control. Nova Oliveras S.L. no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Nova Oliveras S.L. recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat
Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Nova Oliveras S.L., els seus col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc aquests podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
Nova Oliveras S.L. vetlla perquè el codi font del seu lloc web estigui absent de línies de programació malignes (virus) que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers del visitant o usuari d’aquest lloc web, encara que no pot garantir que tercers (hackers) el manipulin sense consentiment. En conseqüència, Nova Oliveras S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades
La informació que rep Nova Oliveras S.L. dels usuaris d’aquest lloc web, a través de l’enviament de correus electrònics o formularis és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per cap altre fi.
Nova Oliveras S.L. utilitza cookies (Consulteu la Política de Cookies)
En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol • licitud escrita i signada, dirigida a Nova Oliveras S.L. a la direcció esmentada a l’inici. La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.
Nova Oliveras S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats complint aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Copyright © 2013. Tots els drets reservats
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entre d’altres: texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Nova Oliveras S.L. o, si escau, dels seus llicenciats, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.
En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé l’autorització expressa de Nova Oliveras S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’aquest dels indicats drets de propietat intel·lectual.
Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. El visitant o usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats o allotjats al servidor.